คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
2 ท12101 ภาษาไทย 2 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
3 ท13101 ภาษาไทย 3 0/2564 นางสมพร ทองสุข
4 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
5 ท15101 ภาษาไทย 5 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
6 ท16101 ภาษาไทย 6 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
7 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
8 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
9 อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
10 อ15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
11 ก95643 แนะแนว 1 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
12 ก95669 แนะแนว 2 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
13 ก95692 แนะแนว 3 0/2564 นางสมพร ทองสุข
14 ก95692 แนะแนว 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
15 ก95714 แนะแนว 4 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
16 ก95714 แนะแนว 4 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
17 ก95737 แนะแนว 5 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
18 ก95764 แนะแนว 6 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
19 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
20 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
21 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
22 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
23 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
24 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
25 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นางสาวอภิญญา อินกอง
26 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2564 นางสาวอภิญญา อินกอง
27 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
28 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
29 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
30 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
31 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
32 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
33 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
34 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 0/2564 นางสมพร ทองสุข
35 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 0/2564 นางสมพร ทองสุข
36 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 0/2564 นางสมพร ทองสุข
37 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
38 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
39 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
40 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
41 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 0/2564 นางสมพร ทองสุข
42 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2564 นางสมพร ทองสุข
43 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
44 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
45 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
46 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
47 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
48 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
49 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
50 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
51 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
52 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
53 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
54 ศ12101 ศิลปะ 2 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
55 อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
56 ศ13101 ศิลปะ 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
57 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
58 ศ15101 ศิลปะ 5 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
59 ศ16101 ศิลปะ 6 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
60 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
61 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
62 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
63 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
64 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
65 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
66 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
67 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
68 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
69 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
70 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
71 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
72 เพศวิถี 4 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
73 เพศวิถี 5 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
74 เพศวิถี 6 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
75 ก79159 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
76 ก79159 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
77 ก79159 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
78 ก79159 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นางสาวอภิญญา อินกอง
79 ก79159 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
80 ก79159 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
81 ก79159 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
82 ก79195 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
83 ก79195 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
84 ก79195 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นางสาวอภิญญา อินกอง
85 ก79195 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
86 ก79195 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
87 ก79195 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
88 ก79277 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
89 ก79277 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
90 ก79277 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
91 ก79277 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นางสาวอภิญญา อินกอง
92 ก79277 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ่ม
93 ก79277 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
94 ก79277 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
95 ก79407 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 4 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
96 ก79407 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 4 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
97 ก79407 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 4 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
98 ก79407 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 4 0/2564 นางสมพร ทองสุข
99 ก79481 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 5 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
100 ก79481 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 5 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
101 ก79481 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 5 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
102 ก79481 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 5 0/2564 นางสมพร ทองสุข
103 ก79510 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2564 นางสมพร ทองสุข
104 ก79510 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
105 ก79510 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
106 ก79510 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
107 ก79510 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
108 ก94307 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
109 ก94338 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
110 ก94374 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 0/2564 นางสมพร ทองสุข
111 ก94374 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
112 ก94412 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
113 ก94412 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
114 ก94440 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
115 ก94470 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
116 ก94496 ชุมนุม 1 0/2564 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์
117 ก94523 ชุมนุม 2 0/2564 นางสาวจิตมณี สีแซก
118 ก94523 ชุมนุม 2 0/2564 นางสุกัญญา อินทรแสน
119 ก94547 ชุมนุม 3 0/2564 นางสมพร ทองสุข
120 ก94547 ชุมนุม 3 0/2564 นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์
121 ก94572 ชุมนุม 4 0/2564 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม
122 ก94572 ชุมนุม 4 0/2564 นางศศิธร สัตย์สม
123 ก94604 ชุมนุม 5 0/2564 นางนันทนา คำเขียว
124 ก94632 ชุมนุม 6 0/2564 นางลาวัลย์ สุขเกษม
125 คอมพิวเตอร์3 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
126 คอมพิวเตอร์4 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
127 คอมพิวเตอร์5 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน
128 คอมพิวเตอร์6 0/2564 นายนันทวัฒน์ อนาวัน