นางสุกัญญา อินทรแสน

ครูผู้สอน

 • อายุ 61 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099004XXXX
 • Facebook : Sukanya Intarasaen
 • Email : krusu_in@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงชัย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6672
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570400010119
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่