นางสมพร ทองสุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095675XXXX
 • Facebook :
 • Email : sompornthongsuk@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงชัย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6180
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92955040432955
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่