ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 08/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081706XXXX
 • Facebook :
 • Email : Thongchaisat79@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงชัย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6255
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 40430386
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่