นางสาวปวีณนุช มณีรัตน์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095453XXXX
 • Facebook : Phaii Maneerat
 • Email : mpaveennut.m@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงชัย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6156
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92587040432587
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SSBTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่