นางสาววรรณิภา กันธิยะ

เจ้าหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084885XXXX
 • Facebook :
 • Email : kantiya.wannipa@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงชัย
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่